Статистика по советници

Ранг Име и презиме Општина Број на пораки до советник % на одговорени пораки
1 Игор Николов Бутел 0 0%
2 Никола Божиновски Бутел 0 0%
3 Јасмина Кирковска Бутел 0 0%
4 Дејан Митровски Бутел 0 0%
5 Игорче Милановски Бутел 0 0%
6 Оливера Николовска Бутел 0 0%
7 Стојан Петкуќевски Бутел 0 0%
8 Александар Ѓорѓевски Бутел 0 0%
9 Снежана Петреска Бутел 0 0%
10 Весна Ѓорѓевска Бутел 0 0%
11 Оливера Ливриниќ Бутел 0 0%
12 Самир Исени Бутел 0 0%
13 Aљајдин Сали Бутел 0 0%
14 Сељвете Муртези Бутел 0 0%
15 Чедо Николовски Бутел 0 0%
16 Дарко Димовски Бутел 0 0%
17 Љејља Исени Бутел 0 0%
18 Сеад Арслани Бутел 0 0%
19 Мартин Бошковиќ Бутел 0 0%
20 Илир Елези Боговиње 0 0%
21 Накије Хусејни Боговиње 0 0%
22 Бурим Мемиши Боговиње 0 0%
23 Мухамер Рамани Боговиње 0 0%
24 Садри Јакупи Боговиње 0 0%
25 Макфирете Абдији Боговиње 0 0%
26 Хиса Рушити Боговиње 0 0%
27 Мерсије Рамадани Боговиње 0 0%
28 Мирјет Синани Боговиње 0 0%
29 Зулџеват Абдија Боговиње 0 0%
30 Суат Идризи Боговиње 0 0%
31 Зулкаде Амити Боговиње 0 0%
32 Вулнет Саљи Боговиње 0 0%
33 Фоат Беќири Боговиње 0 0%
34 Фикрет Шабани Боговиње 0 0%
35 Џевит Даути Боговиње 0 0%
36 Флорида Исмаили Боговиње 0 0%
37 Семир Ибрахими Боговиње 0 0%
38 Мемет Ајредини Боговиње 0 0%
39 Теута Мирто Маврово и Ростуше 0 0%
40 Фуат Асани Маврово и Ростуше 0 0%
41 Ахмет Ахмети Маврово и Ростуше 0 0%
42 Александра Матеска Маврово и Ростуше 0 0%
43 Кебир Билали Маврово и Ростуше 0 0%
44 Шенол Рамадани Маврово и Ростуше 0 0%
45 Елдина Сакири Маврово и Ростуше 0 0%
46 Ристе Попоски Маврово и Ростуше 0 0%
47 Анеса Јонузоска Мавмути Маврово и Ростуше 0 0%
48 Кенан Елези Маврово и Ростуше 0 0%
49 Сеадин Сејдију Маврово и Ростуше 0 0%
50 Билјана Ефтимова Штип 0 0%
51 Горан Карашов Штип 0 0%
52 Ѓулбаки Мемет Штип 0 0%
53 Маријана Рогожарска – Поповска Штип 0 0%
54 Јордан Атанасов Штип 0 0%
55 Јане Миланов Штип 0 0%
56 Даница Рамбабова Штип 0 0%
57 Милчо Смиљанов Штип 0 0%
58 Слободанка Момчилова Штип 0 0%
59 Сашо Ѓоргиев Штип 0 0%
60 Верица Деспотова Штип 0 0%
61 Иван Бојаџиски Штип 0 0%
62 Елмир Мандак Штип 0 0%
63 Соња Нацевска Штип 0 0%
64 Ѓеорѓи Димов Штип 0 0%
65 Ѓорѓи Велков Штип 0 0%
66 Весна Ничева Штип 0 0%
67 Филип Мајсторски Штип 0 0%
68 Љубе Здравков Штип 0 0%
69 Бети Тасевска Штип 0 0%
70 Трајче Бурев Штип 0 0%
71 Тоше Тулиев Штип 0 0%
72 Христина Серафимовска Штип 0 0%
73 Стево Сучуковиќ Берово 0 0%
74 Славица Фурнациска Берово 0 0%
75 Владо Методиев Берово 0 0%
76 Емилија Корчовска Берово 0 0%
77 Гоце Ружински Берово 0 0%
78 Глигорчо Крстовски Берово 0 0%
79 Герасим Гриовски Берово 0 0%
80 Марија Буровска Берово 0 0%
81 Петар Ружински Берово 0 0%
82 Ангела Здравковска Берово 0 0%
83 Наташа Ваканска Берово 0 0%
84 Викторија Спенџарска Стеен Берово 0 0%
85 Виолета Марковска Димовска Берово 0 0%
86 Александар Мишовски Берово 0 0%
87 Дејан Механџиски Берово 0 0%
88 Горан Новакоски Кривогаштани 0 0%
89 Елеонора Ујгуноска Кривогаштани 0 0%
90 Бојан Кушкоски Кривогаштани 1 0%
91 Теодора Стомнароска Кривогаштани 0 0%
92 Ленче Толеска Кривогаштани 0 0%
93 Менде Станојоски Кривогаштани 0 0%
94 Виктор Деспотоски Кривогаштани 0 0%
95 Симона Пилкоска Кривогаштани 0 0%
96 Николче Стојчески Кривогаштани 0 0%
97 Валентина Ѓореска Кривогаштани 0 0%
98 Горјанчо Сидороски Кривогаштани 0 0%
99 Андреј Николоски Крушево 0 0%
100 Александра Тирчоска Крушево 0 0%
101 Хибрахим Хурем Крушево 0 0%
102 Фросина Николоска Крушево 0 0%
103 Абип Рушитоски Крушево 0 0%
104 Костадина Стојаноска Крушево 0 0%
105 Сашо Дамјаноски Крушево 0 0%
106 Влатко Стојаноски Крушево 0 0%
107 Еjџан Имаили Крушево 0 0%
108 Методија Котески Крушево 0 0%
109 Љулзин Адеми Крушево 0 0%
110 Жарко Милошевски Куманово 0 0%
111 Саша Николиќ Куманово 0 0%
112 Валентина Младеновска Куманово 0 0%
113 Марјан Каранфиловиќ Куманово 0 0%
114 Невена Величковска Куманово 0 0%
115 Арта Адеми Куманово 0 0%
116 Ридван Дервиши Куманово 0 0%
117 Менду Асани Куманово 0 0%
118 Фитор Јакупи Куманово 0 0%
119 Дритон Сулејмани Куманово 0 0%
120 Хузеир Мустафи Куманово 0 0%
121 Хуљуси Асипи Куманово 0 0%
122 Никола Лазаревски Куманово 0 0%
123 Атина Мургашанска Куманово 0 0%
124 Александар Јовановски Куманово 0 0%
125 Благојче Јаќимовиќ Куманово 0 0%
126 Мартин Захариев Куманово 0 0%
127 Александра Лазаревска Куманово 0 0%
128 Љуљјета Миљаими Куманово 0 0%
129 Самет Салиевски Куманово 0 0%
130 Јелена Спасевска Куманово 0 0%
131 Дејан Ивановски Куманово 0 0%
132 Сузана Манчиќ Спасиќ Куманово 0 0%
133 Ивана Ѓорѓиевска Куманово 0 0%
134 Дарко Митевски Куманово 0 0%
135 Јадранка Стаменковска Куманово 0 0%
136 Николај Павловски Куманово 0 0%
137 Лидија Костиќ Куманово 0 0%
138 Бетим Хајдари Куманово 0 0%
139 Мирјана Прокиќ Младеновиќ Куманово 0 0%
140 Зоран Јовановски Куманово 0 0%
141 Елена Доцевска Божиновска Куманово 0 0%
142 Бобан Николовски Куманово 0 0%
143 Зекирја Шаини Липково 0 0%
144 Сухејб Емини Липково 0 0%
145 Љејла Исени Липково 0 0%
146 Премтим Камбери Липково 0 0%
147 Јахи Јахији Липково 0 0%
148 Фатљуме Нуредини Липково 0 0%
149 Невзад Асипи Липково 0 0%
150 Бесим Алија Липково 0 0%
151 Хаџере Аљиљи Амиди Липково 0 0%
152 Гзиме Саќипи Липково 0 0%
153 Ќерим Зимбери Липково 0 0%
154 Менсире Азири Липково 0 0%
155 Реџеп Зендељи Липково 0 0%
156 Ејуп Јакупи Липково 0 0%
157 Иљаса Абази Липково 0 0%
158 Ќендреса Зендели Мамути Липково 0 0%
159 Бастри Реџепи Липково 0 0%
160 Нестрине Абази Липково 0 0%
161 Абдура Реџепи Липково 0 0%
162 Владе Миланов Лозово 0 0%
163 Елена Илиевска Лозово 0 0%
164 Дејан Боризов Лозово 0 0%
165 Фросина Димитрова Лозово 0 0%
166 Дејан Стоименовски Лозово 0 0%
167 Сузана Јовановска Илиева Лозово 0 0%
168 Орданчо Вучковски Лозово 0 0%
169 Зоран Иванов Лозово 0 0%
170 Дијана Стојановска Лозово 0 0%
171 Љупчо Трајановски Македонска Каменица 0 0%
172 Олег Караѓозов Македонска Каменица 0 0%
173 Сара Максимова Македонска Каменица 0 0%
174 Александар Милошевски Македонска Каменица 0 0%
175 Драги Стојковски Македонска Каменица 0 0%
176 Симона Велиновска Македонска Каменица 0 0%
177 Мите Миленковски Македонска Каменица 0 0%
178 Ивана Стоилова Македонска Каменица 0 0%
179 Дарко Гоцевски Македонска Каменица 0 0%
180 Анета Стојчевска Македонска Каменица 0 0%
181 Слободан Велиновски Македонска Каменица 0 0%
182 Бисерка Златеска Македонски Брод 0 0%
183 Марина Јованоска Македонски Брод 0 0%
184 Дијана Јованоска Македонски Брод 0 0%
185 Зоран Велески Македонски Брод 0 0%
186 Анамарија Златеска Македонски Брод 0 0%
187 Марјан Ѓурчески Македонски Брод 0 0%
188 Мире Илиоски Македонски Брод 0 0%
189 Бране Јованоски Македонски Брод 0 0%
190 Даниел Максимоски Македонски Брод 0 0%
191 Марјан Алампиоски Македонски Брод 0 0%
192 Ивица Аврамоски Македонски Брод 0 0%
193 Борче Бучински Могила 0 0%
194 Маргарита Груевска Могила 3 33.33%
195 Гоце Кековски Могила 0 0%
196 Петар Христовски Могила 0 0%
197 Благојче Крстевски Могила 0 0%
198 Дијана Јаневска Букалевска Могила 0 0%
199 Габриела Козаровска Могила 0 0%
200 Моника Мицевска Могила 0 0%
201 Николче Велјановски Могила 0 0%
202 Андреа Анѓелевска Могила 0 0%
203 Златко Шурбевски Могила 0 0%
204 Славица Најдовска-Стојковска Новаци 0 0%
205 Николче Димовски Новаци 0 0%
206 Александар Канзуровски Новаци 0 0%
207 Пецe Дојчиновски Новаци 0 0%
208 Горан Велјановски Новаци 0 0%
209 Сузана Јовановска Новаци 0 0%
210 Љупчо Петровски Новаци 0 0%
211 Наумче Смилевски Новаци 0 0%
212 Иванчо Котевски Новаци 0 0%
213 Николчо Спасевски Пехчево 0 0%
214 Валентина Станоевска Пехчево 0 0%
215 Миле Гошевски Пехчево 0 0%
216 Цветанка Каракашевска Пехчево 0 0%
217 Борче Пандурски Пехчево 0 0%
218 Елена Михаилова Пехчево 0 0%
219 Љупчо Костадинов Пехчево 0 0%
220 Ирена Мачевска Пехчево 0 0%
221 Огнан Миовски Пехчево 0 0%
222 Виолета Горѓиевска Пехчево 0 0%
223 Спаско Ингилизов Пехчево 0 0%
224 Амел Рамески Пласница 0 0%
225 Џемаил Асаноски Пласница 0 0%
226 Ќерима Миртоска Пласница 0 0%
227 Абдулкадар Абдуладијоски Пласница 0 0%
228 Ермин Салифоски Пласница 0 0%
229 Садаим Азизоски Пласница 0 0%
230 Шпресим Ајроски Пласница 0 0%
231 Менил Мукрем Пласница 0 0%
232 Рамазан Деароски Пласница 0 0%
233 Љупчо Благоевски Пробиштип 0 0%
234 Влатко Јордановски Пробиштип 0 0%
235 Ристе Атанасов Пробиштип 0 0%
236 Дарко Герасимовски Пробиштип 0 0%
237 Светлана Станојковска Пробиштип 0 0%
238 Билјана Миленковска Пробиштип 0 0%
239 Сашо Андовски Пробиштип 0 0%
240 Симона Јованова Пробиштип 0 0%
241 Горан Пановски Пробиштип 0 0%
242 Тони Стојановски Пробиштип 0 0%
243 Ана Јаневска Пробиштип 0 0%
244 Оливер Андовски Пробиштип 0 0%
245 Лидија Аксентиева Пробиштип 0 0%
246 Сандра Мијалковска Пробиштип 0 0%
247 Давор Тоневски Пробиштип 0 0%
248 Моника Ристевска Радовиш 0 0%
249 Ванчо Ристов Радовиш 0 0%
250 Мумин Шерифов Радовиш 0 0%
251 Каролина Ристова Радовиш 0 0%
252 Александар Кулашиќ Радовиш 0 0%
253 Јован Лукаров Радовиш 0 0%
254 Илче Костадинов Радовиш 0 0%
255 Верица Коцева Радовиш 0 0%
256 Страхил Гавритов Радовиш 0 0%
257 Илија Сусинов Радовиш 0 0%
258 Весна Конзулова Радовиш 0 0%
259 Аница Бораниева Атанасова Радовиш 0 0%
260 Панче Николов Радовиш 0 0%
261 Симона Цветановски Радовиш 0 0%
262 Енис Омер Радовиш 0 0%
263 Зорка Христова Трајкова Радовиш 0 0%
264 Дејан Вучковски Радовиш 0 0%
265 Александра Трајанова Илиев Радовиш 0 0%
266 Игор Илиев Радовиш 0 0%
267 Даниел Павловски Ранковце 0 0%
268 Александра С.Јовановска Ранковце 0 0%
269 Анета Цветковска Ранковце 0 0%
270 Марјан Додевски Ранковце 0 0%
271 Моме Спасовски Ранковце 0 0%
272 Горан Младеновски Ранковце 0 0%
273 Дарко Спасовски Ранковце 0 0%
274 Марина Симоновска Ранковце 0 0%
275 Љубе Мицевски Ранковце 0 0%
276 Даринка Мицевска Ресен 0 0%
277 Васко Јовановски Ресен 0 0%
278 Жанета Савевска Ресен 0 0%
279 Васко Лозановски Ресен 0 0%
280 Елена Тодоровска Ресен 0 0%
281 Николче Даскаловски Ресен 0 0%
282 Мемет Хоџа Ресен 0 0%
283 Албен Бекири Ресен 0 0%
284 Атанас Табаковски Ресен 0 0%
285 Сања Андоновска Ресен 0 0%
286 Живе Бурдум Ресен 0 0%
287 Белкас Мустафова Ресен 0 0%
288 Тоше Лабачевски Ресен 0 0%
289 Александра Јосифовска Ресен 0 0%
290 Ирена Стрезовска Кукуловска Ресен 0 0%
291 Маријонка Печевска Росоман 0 0%
292 Влатко Трајков Росоман 0 0%
293 Ристо Јошев Росоман 0 0%
294 Пене Александров Росоман 0 0%
295 Јованче Јошев Росоман 0 0%
296 Блага Бојкова Росоман 0 0%
297 Горан Јовановски Росоман 0 0%
298 Јовица Стошиќ Росоман 0 0%
299 Атанас Стојанов Росоман 0 0%
300 Сашка Крстевска Павловска Старо Нагоричане 0 0%
301 Бобан Цветановски Старо Нагоричане 0 0%
302 Мартин Стефановски Старо Нагоричане 0 0%
303 Драган Спасиќ Старо Нагоричане 0 0%
304 Ивица Петрушевиќ Старо Нагоричане 0 0%
305 Тања Ангеловска Старо Нагоричане 0 0%
306 Сања Стојковска Старо Нагоричане 0 0%
307 Бојан Трајковски Старо Нагоричане 0 0%
308 Славе Алексовски Старо Нагоричане 0 0%
309 Ресул Каба Струга 0 0%
310 Мурат Шабани Струга 0 0%
311 Самир Јускоски Струга 0 0%
312 Николина В.Глигороска Струга 0 0%
313 Ферзије Леши Струга 0 0%
314 Раиф Мерселоски Струга 0 0%
315 Рајмонда Мамуди Струга 0 0%
316 Ален Деребан Струга 0 0%
317 Емин Купа Струга 0 0%
318 Арбнор Муса Струга 0 0%
319 Емина Шерифоска Мемишоска Струга 0 0%
320 Ацо Ѓуроски Струга 0 0%
321 Ермис Кала Струга 0 0%
322 Башким Кариманоски Струга 0 0%
323 Заиде Ѓура Струга 0 0%
324 Берат Колоња Струга 0 0%
325 Илија Пејоски Струга 0 0%
326 Борјанка Јованоска Струга 0 0%
327 Имер Имери Струга 0 0%
328 Валентина Переска Струга 0 0%
329 Инает Дани Струга 0 0%
330 Дејан Пауноски Струга 0 0%
331 Јасмин Ќазимоски Струга 0 0%
332 Едмонд Вејсели Струга 0 0%
333 Јасмина Цаноска Струга 0 0%
334 Елена Лазареска Струга 0 0%
335 Каим Даути Струга 0 0%
336 Ѓорге Јовов Струмица 0 0%
337 Митко Дрвошанов Струмица 0 0%
338 Мимоза Костуранова-Алексиќ Струмица 0 0%
339 Марјан Даскаловски Струмица 0 0%
340 Јосиф Христов Струмица 0 0%
341 Наташа Хаџи-Еленова Струмица 0 0%
342 Зоран Костадинов Струмица 0 0%
343 Славјана Михајловиќ Струмица 0 0%
344 Митко Бонев Струмица 0 0%
345 Нада Бајрактарова Струмица 0 0%
346 Атиџе Мемедова Струмица 0 0%
347 Бранко Божинкочев Струмица 0 0%
348 Бајрам Мустафов Струмица 0 0%
349 Снежанка Тасева Струмица 0 0%
350 Ацо Ѓоргиев Струмица 0 0%
351 Верица Буралиева Струмица 0 0%
352 Александар Ненчев Струмица 0 0%
353 Александар Донев Струмица 0 0%
354 Томе Лазаров Струмица 0 0%
355 Елизабета Ангелова Струмица 0 0%
356 Сашко Милковски Струмица 0 0%
357 Бобан Малинов Струмица 0 0%
358 Ирена Бабамова-Стојчева Струмица 0 0%
359 Зоран Јорданов Свети Николе 0 0%
360 Кристијан Кузелов Свети Николе 0 0%
361 Горан Трајковски Свети Николе 0 0%
362 Фросина Ѓорѓиева Свети Николе 0 0%
363 Маја Давкова Свети Николе 0 0%
364 Миле Костов Свети Николе 0 0%
365 Владимир Тосев Свети Николе 0 0%
366 Игор Јованчев Свети Николе 0 0%
367 Елизабета Јованчева Свети Николе 0 0%
368 Борис Панев Свети Николе 0 0%
369 Саша Мицевска Свети Николе 0 0%
370 Игор Поповски Свети Николе 0 0%
371 Ристе Андонов Свети Николе 0 0%
372 Александар Симонов Свети Николе 0 0%
373 Бесник Османи Теарце 0 0%
374 Генц Мисими Теарце 0 0%
375 Ѓултен Ќазими Теарце 0 0%
376 Фестим Елмази Теарце 0 0%
377 Ерзен Елези Теарце 0 0%
378 Валмира Селими Теарце 0 0%
379 Ријад Мустафи Теарце 0 0%
380 Имер Имери Теарце 0 0%
381 Сезгин Шерифи Теарце 0 0%
382 Ариан Акики Теарце 0 0%
383 Аријета Шасивари Теарце 0 0%
384 Гзим Аземи Теарце 0 0%
385 Валон Идризи Теарце 0 0%
386 Амет Зибери Теарце 0 0%
387 Рами Селмани Теарце 0 0%
388 Несрине Ќазими Теарце 0 0%
389 Илчо Тофиловски Теарце 0 0%
390 Оливер Георгиевски Теарце 0 0%
391 Метин Усеини Теарце 0 0%
392 Злате Димовски Зелениково 0 0%
393 Љупче Трајковски Зелениково 0 0%
394 Наташа Лазова Анчевска Зелениково 0 0%
395 Сања Милевска Зелениково 0 0%
396 Тони Димовски Зелениково 0 0%
397 Буран Алиевски Зелениково 0 0%
398 Живко Маневски Зелениково 0 0%
399 Томе Неделковски Зелениково 0 0%
400 Жаклина Николовска Зелениково 0 0%
401 Виктор Анакиев Зрновци 0 0%
402 Љупчо Стојов Зрновци 0 0%
403 Љубица Цветкова Зрновци 0 0%
404 Емилија Коцева Зрновци 0 0%
405 Драганчо Трајчев Зрновци 0 0%
406 Виктор Новков Зрновци 0 0%
407 Габриела Радева Зрновци 0 0%
408 Венета Здравкова Зрновци 0 0%
409 Мирко Ѓоргиев Зрновци 0 0%
410 Изабела Павловска Крива Паланка 0 0%
411 Михаил Дејановски Крива Паланка 0 0%
412 Тања Дејановска Митровска Крива Паланка 0 0%
413 Сретимир Николовски Крива Паланка 0 0%
414 Никола Јакимовски Крива Паланка 0 0%
415 Александра Јовановиќ Крива Паланка 0 0%
416 Мери Митровска Јовановска Крива Паланка 0 0%
417 Влатко Ристовски Крива Паланка 0 0%
418 Мартин Поцевски Крива Паланка 0 0%
419 Билјана Крстевска Крива Паланка 0 0%
420 Даниел Анѓеловски Крива Паланка 0 0%
421 Дане Милошевски Крива Паланка 0 0%
422 Емил Спасовски Крива Паланка 0 0%
423 Виолета Станковска Станојков Крива Паланка 0 0%
424 Ленче Илиевска Крива Паланка 0 0%
425 Менде Ристовски Крива Паланка 0 0%
426 Моме Крстевски Крива Паланка 0 0%
427 Славица Петковска Крива Паланка 0 0%
428 Васко Петров Конче 0 0%
429 Исмет Чолаков Конче 0 0%
430 Александра Ристова Конче 0 0%
431 Стефанија Стojaнова Конче 0 0%
432 Менекше Јонузова Конче 0 0%
433 Лепа Ристова Конче 0 0%
434 Елизабета Спасовска Конче 0 0%
435 Божин Ристов Конче 0 0%
436 Јончо Здравев Конче 0 0%
437 Лазо Митев Кочани 0 0%
438 Перо Георгиевски Кочани 0 0%
439 Ивана Максимова Кочани 0 0%
440 Сања Атанасова Кочани 0 0%
441 Лидија Серафимова Кочани 0 0%
442 Тоше Михајлов Кочани 0 0%
443 Томе Солевски Кочани 0 0%
444 Марјанчо Стоименов Кочани 0 0%
445 Аки Акиов Кочани 0 0%
446 Кристина Атанасова-Арсова Кочани 0 0%
447 Васе Алексов Кочани 0 0%
448 Душанка Горгиева-Трпевски Кочани 0 0%
449 Иле Малинов Кочани 0 0%
450 Тодорка Таковска Кочани 0 0%
451 Весна Сенесова Кочани 0 0%
452 Ивица Лазаров Кочани 0 0%
453 Венко Крстевски Кочани 0 0%
454 Мирче Стојков Кочани 0 0%
455 Жаклина Филиповска-Свеќаровска Кочани 0 0%
456 Антонио Димитров Скопје 0 0%
457 Никола Пановски Скопје 0 0%
458 Теодора Крстевска Скопје 0 0%
459 Кадри Хаџихамза Скопје 0 0%
460 Бујаре Абази Скопје 0 0%
461 Мартин Попов Скопје 0 0%
462 Дрита Исљами Бафтири Скопје 0 0%
463 Славче Јовановски Скопје 0 0%
464 Љубица Јанчева Скопје 0 0%
465 Горан Арсов Скопје 0 0%
466 Зоран Георгиевски Скопје 0 0%
467 Анжелика Апсис Скопје 0 0%
468 Гордан Шутаров Скопје 0 0%
469 Габриел Бајрам Скопје 0 0%
470 Лилјана Божиновска Скопје 0 0%
471 Амир Мустафа Скопје 0 0%
472 Рената Јајоска Скопје 0 0%
473 Рустеми Незране Скопје 0 0%
474 Мухамед Елмази Скопје 0 0%
475 Рајхане Рамадани Скопје 0 0%
476 Бесник Ајет Скопје 0 0%
477 Лејла Асани Скопје 0 0%
478 Реџеп Исмаил Скопје 0 0%
479 Александар Николовски Скопје 0 0%
480 Катерина Јовановска Скопје 0 0%
481 Драгана Велковска Скопје 0 0%
482 Горјан Јовановски Скопје 0 0%
483 Трајко Славески Скопје 0 0%
484 Владимир Нелоски Скопје 0 0%
485 Марија Андоновска Скопје 0 0%
486 Луке Галески Скопје 0 0%
487 Малиша Станковиќ Скопје 0 0%
488 Жаклина Шопова Скопје 0 0%
489 Стефан Андоновски Скопје 0 0%
490 Александар Трајановски Скопје 0 0%
491 Емилија Ангелова Скопје 0 0%
492 Мердита Салиу Скопје 0 0%
493 Страшо Ангеловски Скопје 0 0%
494 Василка Китановиќ Скопје 0 0%
495 Петар Милетиќ Скопје 0 0%
496 Ерџан Селими Скопје 0 0%
497 Мунира Куч Скопје 0 0%
498 Филип Јаневски Скопје 0 0%
499 Сергеј Попов Скопје 0 0%
500 Ирена Попова Скопје 0 0%
501 Зоран Наумоски Гостивар 0 0%
502 Анета Qироска Гостивар 0 0%
503 Александар Нанковски Гостивар 0 0%
504 Станиша Матески Гостивар 0 0%
505 Ема Нешковска Гостивар 0 0%
506 Рената Дуцеска Гостивар 0 0%
507 Ерсин Ќерала Гостивар 0 0%
508 Раиф Раифи Гостивар 0 0%
509 Ганимет Мелани Гостивар 0 0%
510 Дашмир Арифи Гостивар 0 0%
511 Фирдауз Ајдари Гостивар 0 0%
512 Валбон Лимани Гостивар 0 0%
513 Беса Мухареми Гостивар 0 0%
514 Алуш Алили Гостивар 0 0%
515 Сеаре Xхафери Гостивар 0 0%
516 Агим Зибери Гостивар 0 0%
517 Мизаqете Јаша Гостивар 0 0%
518 Телат Фетаи Гостивар 0 0%
519 Зулфи Адеми Гостивар 0 0%
520 Сара Ислами Гостивар 0 0%
521 Намик Дурмиши Гостивар 0 0%
522 Африм Аручи Гостивар 0 0%
523 Себајете Зенки Гостивар 0 0%
524 Халим Зеqири Гостивар 0 0%
525 Вјоллца Бафтир Гостивар 0 0%
526 Лек Далипи Гостивар 0 0%
527 Теута Минахи Гостивар 0 0%
528 Гајур Сејдини Гостивар 0 0%
529 Алтина Асани Гостивар 0 0%
530 Азиз Даути Гостивар 0 0%
531 Гоце Димовски Гостивар 0 0%
532 Дарја Мустафаоглу Ѓорче Петров 0 0%
533 Влатко Петрушевски Ѓорче Петров 0 0%
534 Александар Стојкоски Ѓорче Петров 1 0%
535 Сенат Вели Ѓорче Петров 0 0%
536 Ленче Нелоска Ѓорче Петров 0 0%
537 Славчо Мисајлески Ѓорче Петров 0 0%
538 Горан Гроздановски Ѓорче Петров 0 0%
539 Драгица Добеска Ѓорче Петров 0 0%
540 Игор Антовски Ѓорче Петров 0 0%
541 Марјан Ливриниќ Ѓорче Петров 0 0%
542 Зоран Најдановски Ѓорче Петров 0 0%
543 Наташа Менкиноска Ѓорче Петров 0 0%
544 Даниела Николиќ Ѓорче Петров 0 0%
545 Тања Милановска-Најдовски Ѓорче Петров 0 0%
546 Загорка Несторовска Ѓорче Петров 0 0%
547 Мирослав Антовски Ѓорче Петров 0 0%
548 Илија Спасовски Ѓорче Петров 0 0%
549 Марина Ивановска Ѓорче Петров 0 0%
550 Маја Стојковска Ѓорче Петров 0 0%
551 Мартин Трајковски Ѓорче Петров 0 0%
552 Бојана Илков Ѓорче Петров 0 0%
553 Сашо Цветковски Ѓорче Петров 0 0%
554 Снежана Јованоска Ѓорче Петров 0 0%
555 Роберт Наумоски Ѓорче Петров 0 0%
556 Александар Саша Димитријевиќ Гази Баба 0 0%
557 Сузана Трпковска Гази Баба 0 0%
558 Пенка Чудо Гази Баба 0 0%
559 Сашо Начовски Гази Баба 0 0%
560 Мирела Потуровиќ Гази Баба 0 0%
561 Мартин Ристов Гази Баба 0 0%
562 Берат Весел Гази Баба 0 0%
563 Дијана Илиевска Гази Баба 0 0%
564 Александар Каровски Гази Баба 0 0%
565 Сашо Кукески Гази Баба 0 0%
566 Тони Симоновски Гази Баба 0 0%
567 Филип Анастасов Гази Баба 0 0%
568 Сибела Маркова Гази Баба 0 0%
569 Виолета Здравевска Гази Баба 0 0%
570 Мартин Десподовски Гази Баба 0 0%
571 Анита Цветаноска Милеска Гази Баба 0 0%
572 Александар Ковилоски Гази Баба 0 0%
573 Дајана Ристовска Гази Баба 0 0%
574 Иван Симоновски Гази Баба 0 0%
575 Живко Белчев Гази Баба 0 0%
576 Никола Тутевски Гази Баба 0 0%
577 Соња Зашовска Гази Баба 0 0%
578 Гордана Јовиќ Стојковска Гази Баба 0 0%
579 Дарко Стојановски Гази Баба 0 0%
580 Орде Маневски Гази Баба 0 0%
581 Билјана Крстевска Гази Баба 0 0%
582 Сафет Адеми Гази Баба 0 0%
583 Beqir Ismail Чаир 1 100%
584 Nuri Alil Чаир 1 0%
585 Ѓоко Велковски Чаир 1 0%
586 Златко Мицевски Чаир 1 0%
587 Соња Андонова Чаир 1 0%
588 Марија Вељовска Кондоввска Чаир 1 0%
589 Ridvan Bajrami Чаир 1 0%
590 Sermine Purini Чаир 1 0%
591 Jetmir Asani Чаир 1 0%
592 Semiha Seljam Чаир 1 0%
593 Lejla Emrullai Чаир 1 0%
594 Ramiz Dema Чаир 2 0%
595 Mensur Curi Чаир 1 0%
596 Antigona Kallaba Чаир 2 0%
597 Metush Axhami Чаир 1 0%
598 Lejlja Jakupi Чаир 1 0%
599 Bekim Daci Чаир 1 0%
600 Mirlinda Metallari Чаир 1 0%
601 Bujamin Memedi Чаир 1 0%
602 Sara Arif Чаир 1 0%
603 Xhevair Zekir Чаир 1 0%
604 Zuhdi Enuz Чаир 1 0%
605 Fatih Qaili Чаир 1 0%
606 Nafie Selmani Чаир 1 100%
607 Xhelal Hajdar Чаир 1 0%
608 Muhamed Krasniqi Чаир 1 0%
609 Sevim Hoxha Чаир 1 0%
610 Љупчо Најдовски Демир Хисар 0 0%
611 Марина Димитријовска Демир Хисар 0 0%
612 Сашо Михајловски Демир Хисар 0 0%
613 Ивана Кочовска Демир Хисар 0 0%
614 Јордан Кромидаровски Демир Хисар 0 0%
615 Јасмина Јовановска Демир Хисар 0 0%
616 Аце Јанкуловски Демир Хисар 0 0%
617 Сандра Пејковска Демир Хисар 0 0%
618 Валентин Несторовски Демир Хисар 0 0%
619 Филип Ангелевски Демир Хисар 0 0%
620 Александра Трајковска Демир Хисар 0 0%
621 Марјан Алампиоски Долнени 0 0%
622 Сеад Колашинац Долнени 0 0%
623 Дејан Змејкоски Долнени 0 0%
624 Ангела Јаковлеска Долнени 0 0%
625 Виктор Петрески Долнени 0 0%
626 Рахим Адемоски Долнени 0 0%
627 Елмедин Фазлиќ Долнени 0 0%
628 Линдита Сулејманоска Долнени 0 0%
629 Онур Имероски Долнени 0 0%
630 Назим Адемоски Долнени 0 0%
631 Изет Сулејманоски Долнени 0 0%
632 Хусеин Хасановиќ Долнени 0 0%
633 Шенај Зера Ќамилоска Долнени 0 0%
634 Нади Садикоски Долнени 0 0%
635 Ахмедин Рамовиќ Долнени 0 0%
636 Сања Белинска Чучер Сандево 0 0%
637 Зоран Бајовски Чучер Сандево 0 0%
638 Зекуш Рамадани Чучер Сандево 0 0%
639 Воислав Киранџиќ Чучер Сандево 0 0%
640 Мирослав Славковиќ Чучер Сандево 0 0%
641 Седула Џавити Чучер Сандево 0 0%
642 Маја Мисердовска Чучер Сандево 0 0%
643 Горан Русовски Чучер Сандево 0 0%
644 Борче Кметовски Чучер Сандево 0 0%
645 Стефан Путовски Чучер Сандево 0 0%
646 Екрем Нуредини Чучер Сандево 0 0%
647 Андон Крстевски Демир Капија 0 0%
648 Ивана Лазова Демир Капија 0 0%
649 Трајче Николовски Демир Капија 0 0%
650 Елизабета Петрова Демир Капија 0 0%
651 Ефкан Усинов Демир Капија 0 0%
652 Александар Галапчев Демир Капија 0 0%
653 Зоран Стојанов Демир Капија 0 0%
654 Милица Нацева Демир Капија 0 0%
655 Панче Лазаров Демир Капија 0 0%
656 Орце Митров Чешиново и Облешево 0 0%
657 Славе Донев Чешиново и Облешево 0 0%
658 Боби Горгиев Чешиново и Облешево 0 0%
659 Анита Колева Чешиново и Облешево 0 0%
660 Филип Јосев Чешиново и Облешево 0 0%
661 Сане Стојанов Чешиново и Облешево 0 0%
662 Слаџана Ангелова Чешиново и Облешево 0 0%
663 Иван Андонов Чешиново и Облешево 0 0%
664 Стојан Ангелов Чешиново и Облешево 0 0%
665 Франческо Наков Чешиново и Облешево 0 0%
666 Саше Донев Чешиново и Облешево 0 0%
667 Дејан Георгиевски Делчево 0 0%
668 Зекир Абдулов Делчево 0 0%
669 Сунчица Ѓорѓиева Делчево 0 0%
670 Марио Скакарски Делчево 0 0%
671 Бојана Гоцевска Делчево 0 0%
672 Кирил Тренчовски Делчево 0 0%
673 Јасмина Ќурчиска Делчево 0 0%
674 Сања Николовска Делчево 0 0%
675 Сашко Ивановски Делчево 0 0%
676 Иван Гоцевски Делчево 0 0%
677 Ели Ризова Ангеловска Делчево 0 0%
678 Стефанија А.Јовановски Делчево 0 0%
679 Оливера Ташевска Делчево 0 0%
680 Марјанчо Велиновски Делчево 0 0%
681 Гоце Попов Делчево 0 0%
682 Ајета Скендер Центар Жупа 0 0%
683 Бирџан Селман Центар Жупа 0 0%
684 Сефедин Рамадан Центар Жупа 0 0%
685 Фехми Скендер Центар Жупа 0 0%
686 Мухрем Шаќировски Центар Жупа 0 0%
687 Ајрис Беќировски Центар Жупа 0 0%
688 Казафер Емруловски Центар Жупа 0 0%
689 Зихни Сејди Центар Жупа 0 0%
690 Џанер Сезаир Центар Жупа 0 0%
691 Зуди Адем Центар Жупа 0 0%
692 Нукри Данчевски Центар Жупа 0 0%
693 Дарко Герамитчиоски Прилеп 0 0%
694 Ивона Кузмановиќ Прилеп 0 0%
695 Александар Китаноски Прилеп 0 0%
696 Марија Симоновска Прилеп 0 0%
697 Дениз Мустафоски Прилеп 0 0%
698 Иван Јованоски Прилеп 0 0%
699 Методија Костоски Прилеп 0 0%
700 Дејан Проданоски Прилеп 0 0%
701 Ирена Стерјовска– Локвенец Прилеп 0 0%
702 Трајче Ржаникоски Прилеп 0 0%
703 Кире Јоноски Прилеп 0 0%
704 Диме Бозоски Прилеп 0 0%
705 Јулијана Силјаноска Прилеп 0 0%
706 Александра Свајќароска Прилеп 0 0%
707 Хилда Белеска Прилеп 0 0%
708 Игор Николоски Прилеп 0 0%
709 Зоран Јанкулоски Прилеп 0 0%
710 Киро Николоски Прилеп 0 0%
711 Стефани Стојаноска Прилеп 0 0%
712 Дарко Адреески Прилеп 0 0%
713 Никола Златески Прилеп 0 0%
714 Билјана Кузманоска Прилеп 0 0%
715 Моника Грашеска Илиеска Прилеп 0 0%
716 Николче Мариновски Прилеп 0 0%
717 Јулијана Цековска Прилеп 0 0%
718 Александар Ѓорѓиоски Прилеп 0 0%
719 Анита Ристеска Прилеп 0 0%
720 Радослава Костадинова Кратово 0 0%
721 Никола Коњановски Кратово 0 0%
722 Трајче Пицанов Кратово 0 0%
723 Македонка Ангеловска Кратово 0 0%
724 Христина Спировска Кратово 0 0%
725 Маја Јакимова Кратово 0 0%
726 Љупчо Лазаровски Кратово 0 0%
727 Јорданчо Лазаревски Кратово 0 0%
728 Зоран Арсовски Кратово 0 0%
729 Славче Колевски Кратово 0 0%
730 Мартин Милевски Кратово 0 0%
731 Ванчо Ангеловски Кратово 0 0%
732 Тони Чочевски Кратово 0 0%
733 Иванка Митевска Кратово 0 0%
734 Весна Петрова Кратово 0 0%
735 Патрик Матх Гевгелија 0 0%
736 Андријана Бегова Гевгелија 0 0%
737 Александар Пандовски Гевгелија 0 0%
738 Билјана Демерџиева Гевгелија 0 0%
739 Виктор Кралев Гевгелија 0 0%
740 Ѓорге Попов Гевгелија 0 0%
741 Елена Хаџи-Николова Гевгелија 0 0%
742 Елизабета Сивова Гевгелија 0 0%
743 Златко Митров Гевгелија 0 0%
744 Миле Атанасов Гевгелија 0 0%
745 Надица Ристовски Гевгелија 0 0%
746 Петар Апостолов Гевгелија 0 0%
747 Сашко Стојилковски Гевгелија 0 0%
748 Софија Тошева-Раманчева Гевгелија 0 0%
749 Слаѓана Стаменковска Гевгелија 0 0%
750 Сашко Јанчев Гевгелија 0 0%
751 Сашко Проданов Гевгелија 0 0%
752 Тодор Ристов Гевгелија 0 0%
753 Томе Ќичуков Гевгелија 0 0%
754 Ратко Ајцев Дојран 0 0%
755 Емилија Николич Дојран 0 0%
756 Тимчо Ристов Дојран 0 0%
757 Костадинка Петрова-Џониќ Дојран 0 0%
758 Новица Ангелов Дојран 0 0%
759 Кирил Кречев Дојран 0 0%
760 Емилија Тунева Дојран 0 0%
761 Мане Чичуманов Дојран 0 0%
762 Марина Танова Дојран 0 0%
763 Златица Жантевска Кисела Вода 0 0%
764 Теодор Трпевски Кисела Вода 0 0%
765 Јане Петковски Кисела Вода 0 0%
766 Иван Живковски Кисела Вода 0 0%
767 Тања Анчевска Кисела Вода 0 0%
768 Татјана Нанкова Кисела Вода 0 0%
769 Никола Илиевски Кисела Вода 0 0%
770 Лидија Малинковска Кисела Вода 0 0%
771 Светлана Колариќ Кисела Вода 0 0%
772 Арсена Глигорова Кисела Вода 0 0%
773 Николче Николовски Кисела Вода 0 0%
774 Иван Митровски Кисела Вода 0 0%
775 Горан Манасијевски Кисела Вода 0 0%
776 Игор Трпевски Кисела Вода 0 0%
777 Стефан Стефановски Кисела Вода 0 0%
778 Симона Јовевска Кисела Вода 0 0%
779 Тодор Костадиновски Кисела Вода 0 0%
780 Емилија Трајковска Кисела Вода 0 0%
781 Дарко Филиповски Кисела Вода 0 0%
782 Бојана Ацева Кисела Вода 0 0%
783 Владимир Грујовски Кисела Вода 0 0%
784 Елизабета Стефковска Кисела Вода 0 0%
785 Донче Мишовски Кисела Вода 0 0%
786 Тефик Лутвију Кичево 0 0%
787 Сибел Туфекџи Кичево 0 0%
788 Арѓент Асани Кичево 0 0%
789 Скендер Џабири Кичево 0 0%
790 Дренуше Далипи Кичево 0 0%
791 Фортеса Сејдини Кичево 0 0%
792 Камер Клоси Кичево 0 0%
793 Миѓен Зендели Кичево 0 0%
794 Валбона Адили Емини Кичево 0 0%
795 Агим Садику Кичево 0 0%
796 Рамазан Зулбеари Кичево 0 0%
797 Абдула Сејдини Кичево 0 0%
798 Валентина Лазареска Кичево 0 0%
799 Филип Митрески Кичево 0 0%
800 Михајло Данилоски Кичево 0 0%
801 Виолета Спасеноска Кичево 0 0%
802 Лазе Јаќимоски Кичево 0 0%
803 Виктор Алексоски Кичево 0 0%
804 Иванчо Божиноски Кичево 0 0%
805 Олгица Попоска Кичево 0 0%
806 Игор Стојаноски Кичево 0 0%
807 Даниела Попоска Кичево 0 0%
808 Анто Трајаноски Кичево 0 0%
809 Стојанчо Рамов Кавадарци 0 0%
810 Тони Нешковски Кавадарци 0 0%
811 Весна Ѓорѓиева Кавадарци 0 0%
812 Перо Николов Кавадарци 0 0%
813 Диме Коцевски Кавадарци 0 0%
814 Марина Крстевска Кавадарци 0 0%
815 Филип Тасев Кавадарци 0 0%
816 Горан Кузмановски Кавадарци 0 0%
817 Ратка Росомански Кавадарци 0 0%
818 Ружица Ристов Кавадарци 0 0%
819 Валентина Бањанска Кавадарци 0 0%
820 Вуко Мелов Кавадарци 0 0%
821 Веса Богева Кавадарци 0 0%
822 Павле Маневски Кавадарци 0 0%
823 Даниела Ивановска Кавадарци 0 0%
824 Ристо Сакалиев Кавадарци 0 0%
825 Зоран Спиров Кавадарци 0 0%
826 Круме Богевски Кавадарци 0 0%
827 Добрила Андоновска Карпош 0 0%
828 Невена Георгиевска Карпош 1 0%
829 Татјана Стојановска Карпош 0 0%
830 Бранко Ристов Карпош 0 0%
831 Ивана Стоименовска Карпош 0 0%
832 Мартин Димоски Карпош 0 0%
833 Славко Митевски Карпош 0 0%
834 Марин Докузовски Карпош 0 0%
835 Виолета Куновска Карпош 0 0%
836 Наталија Спировска Карпош 0 0%
837 Јахји Мемедов Карпош 0 0%
838 Владимир Бислимовски Карпош 0 0%
839 Александра Антевска Карпош 0 0%
840 Дејан Лазаревски Карпош 0 0%
841 Гордана Ивановски Велковска Карпош 0 0%
842 Роберт Вељановски Карпош 0 0%
843 Марјан Стефановски Карпош 0 0%
844 Адријана Јакимовски Панчевска Карпош 0 0%
845 Александар Илиески Карпош 0 0%
846 Давор Грчев Карпош 0 0%
847 Благица Цветановски Карпош 0 0%
848 Христо Саракинов Карпош 0 0%
849 Зоран Краљевски Карпош 0 0%
850 Христијан Симов Карбинци 0 0%
851 Велика Стојанова Карбинци 0 0%
852 Дени Каров Карбинци 0 0%
853 Оливера Илова Карбинци 0 0%
854 Дејан Велинов Карбинци 0 0%
855 Усеин Осман Карбинци 0 0%
856 Мимин Ферат Карбинци 0 0%
857 Александар Митев Карбинци 0 0%
858 Стефанија Иванова Карбинци 0 0%
859 Верче Мицевска Илинден 0 0%
860 Павле Павлески Илинден 0 0%
861 Миле Стојановски Илинден 0 0%
862 Борче Најдовски Илинден 0 0%
863 Благоја Митровски Илинден 0 0%
864 Светлана Слезенковска Илинден 0 0%
865 Дарко Мицевски Илинден 0 0%
866 Горан Гочевски Илинден 0 0%
867 Драгана Бојковска Илинден 0 0%
868 Мирјана Николовска Илинден 0 0%
869 Милош Станковски Илинден 0 0%
870 Новица Милев Илинден 0 0%
871 Трајче Илиевски Илинден 0 0%
872 Анета Здравковска Илинден 0 0%
873 Кирил Слезенковски Илинден 0 0%
874 Ацо Ѓорѓиевски Виница 0 0%
875 Гоце Милевски Виница 0 0%
876 Саше Апостолов Виница 0 0%
877 Александар Јованов Виница 0 0%
878 Марија Миланова Виница 0 0%
879 Сашко Дончев Виница 0 0%
880 Сашко Митев Виница 0 0%
881 Венцо Вуинив Виница 0 0%
882 Весна Спасова Виница 0 0%
883 Марија Манасиева Виница 0 0%
884 Зоран Ристовски Виница 0 0%
885 Дино Иванов Виница 0 0%
886 Ацо Митев Виница 0 0%
887 Дивна Анастасова Виница 0 0%
888 Ратко Даневски Виница 0 0%
889 Леон Даскалоски Вевчани 0 0%
890 Николина Шутиноска Вевчани 0 0%
891 Кристијан Илијески Вевчани 0 0%
892 Слаѓана Топузоска Алулоска Вевчани 0 0%
893 Ивица Костојчиноски Вевчани 0 0%
894 Леон Парталоски Вевчани 0 0%
895 Александра Чочороска Вевчани 0 0%
896 Стефан Радиноски Вевчани 0 0%
897 Христина Попеска Вевчани 0 0%
898 Маргица Урумова Велес 0 0%
899 Игор Смилев Велес 0 0%
900 Димитар Абрашев Велес 0 0%
901 Зоран Љутков Велес 0 0%
902 Нада Јованова Велес 0 0%
903 Игор Стојанов Велес 0 0%
904 Елизабета Митревска Анѓелеска Велес 0 0%
905 Кирил Лазов Велес 0 0%
906 Менка Андреева Велес 0 0%
907 Дејан Палашев Велес 0 0%
908 Коста Нојков Велес 0 0%
909 Драган Димески Велес 0 0%
910 Весна Атанасовска Велес 0 0%
911 Даниел Јаневски Велес 0 0%
912 Ќирил Гајдов Велес 0 0%
913 Менсур Бачевац Велес 0 0%
914 Пандорка Лазаровска Прличкова Велес 0 0%
915 Ружица Петрушевска Николовска Велес 0 0%
916 Милица Ристовска Темелковска Велес 0 0%
917 Тодор Јаковлевски Велес 0 0%
918 Катерина Ефремова Велес 0 0%
919 Марјанчо Николов Велес 0 0%
920 Невзат Муаремовски Велес 0 0%
921 Живко Атанасов Василево 0 0%
922 Драгица Глигорова Василево 0 0%
923 Александар Митрев Василево 0 0%
924 Блажо Делев Василево 0 0%
925 Спасенка Митева Василево 0 0%
926 Ване Андонов Василево 0 0%
927 Ридван Мемедов Василево 0 0%
928 Крсте Панев Василево 0 0%
929 Билјана Ѓоргиева Василево 0 0%
930 Илми Мустафов Василево 0 0%
931 Александра Мадевска Василево 0 0%
932 Билент Исинов Василево 0 0%
933 Кристина Нистров Василево 0 0%
934 Блаже Коцев Василево 0 0%
935 Ристе Делијанов Василево 0 0%
936 Владимир Марков Валандово 0 0%
937 Надица Недиќ Валандово 0 0%
938 Нафи Караелмазов Валандово 0 0%
939 Окан Абдулов Валандово 0 0%
940 Мила Дончева Валандово 0 0%
941 Никола Танушев Валандово 0 0%
942 Марија Петкова Валандово 0 0%
943 Валентина Јанева Валандово 0 0%
944 Владимир Василев Валандово 0 0%
945 Јулија Тушевска Валандово 0 0%
946 Тоше Тодоров Валандово 0 0%
947 Лазар Ангелов Валандово 0 0%
948 Аспарух Москов Валандово 0 0%
949 Ивана Готиќ Валандово 0 0%
950 Анита Коцева Валандово 0 0%
951 Фуат Спахиу Дебар 0 0%
952 Едлира Лата Дебар 0 0%
953 Арбенеша Туркеши Дебар 0 0%
954 Башким Машкули Дебар 0 0%
955 Ермонд Марке Дебар 0 0%
956 Фатјон Дема Дебар 0 0%
957 Шкелзен Чанка Дебар 0 0%
958 Зеќир Демоски Дебар 0 0%
959 Арбен Агољи Дебар 0 0%
960 Блета Села Дебар 0 0%
961 Шкелќим Џафа Дебар 0 0%
962 Луми Црои Дебар 0 0%
963 Џемаил Чупи Дебар 0 0%
964 Емира Арифовска Дебар 0 0%
965 Асип Первизовски Дебар 0 0%
966 Мито Андонов Босилово 0 0%
967 Ефка Андонова Босилово 0 0%
968 Љубица Танева Босилово 0 0%
969 Дејан Чукарски Босилово 0 0%
970 Катерина Русуманова Босилово 0 0%
971 Тања Костова Босилово 0 0%
972 Павле Вргов Босилово 0 0%
973 Александар Јовчев Босилово 0 0%
974 Ѓургица Бонева Босилово 0 0%
975 Трајче Милков Босилово 0 0%
976 Стојан Ѓоргиев Босилово 0 0%
977 Васко Јарков Босилово 0 0%
978 Кољо Дедејски Босилово 0 0%
979 Доста Шопова Босилово 0 0%
980 Стојан Велков Босилово 0 0%
981 Бујамин Рушити Брвеница 0 0%
982 Абеб Нухии Брвеница 0 0%
983 Дончо Симјаноски Брвеница 0 0%
984 Дејан Ристовски Брвеница 0 0%
985 Синиша Јованоски Брвеница 0 0%
986 Мирослав Даиловски Брвеница 0 0%
987 Маја Зафироска Брвеница 0 0%
988 Адем (Јетмир) Јашари Брвеница 0 0%
989 Адем Јашари Брвеница 0 0%
990 Светлана Стаматовска Брвеница 0 0%
991 Злате Китановски Брвеница 0 0%
992 Даниел Самарџиски Аеродром 0 0%
993 Александра Петковска-Николовска Аеродром 0 0%
994 Дарко Масларковски Аеродром 0 0%
995 Горан Костовски Аеродром 0 0%
996 Марија Тодоровска Аеродром 0 0%
997 Кирил Митановски Аеродром 0 0%
998 Благица Сековска Аеродром 0 0%
999 Дејан Митески Аеродром 0 0%
1000 Милка Тримчевска Аеродром 0 0%
1001 Стефан Синадиновски Аеродром 0 0%
1002 Љупчо Ацковски Аеродром 0 0%
1003 Сузана Павловска Аеродром 0 0%
1004 Оливер Миланов Аеродром 0 0%
1005 Антонио Петковски Аеродром 0 0%
1006 Маријана Столевска-Тасиќ Аеродром 0 0%
1007 Станислав Николовски Аеродром 0 0%
1008 Лидија Стаменкова Аеродром 0 0%
1009 Бошко Петковски Аеродром 0 0%
1010 Валерија Анастасова Аеродром 0 0%
1011 Васе Канзуров Аеродром 0 0%
1012 Елена Мургоска-Митреска Аеродром 0 0%
1013 Александар Трајановски Аеродром 0 0%
1014 Вангелина Мојаноска Аеродром 0 0%
1015 Милутин Ристески Аеродром 0 0%
1016 Сузана Делева Аеродром 0 0%
1017 Томче Ѓуровски Аеродром 0 0%
1018 Љупчо Недески Аеродром 0 0%
1019 Марија Среброва Центар 1 0%
1020 Игор Димески Центар 1 0%
1021 Владимир Огненоски Центар 1 0%
1022 Андријана Будимир Филиповски Центар 2 0%
1023 Едина Муса Центар 1 0%
1024 Гордан Симоновски Центар 1 0%
1025 Ненад Матевски Центар 1 0%
1026 Елена Бошевска Центар 1 0%
1027 Оливер Тоновски Центар 1 0%
1028 Бојана Атанасовска Центар 1 0%
1029 Филип Антовски Центар 2 0%
1030 Дејан Николовски Центар 1 0%
1031 Игор Лазаров Центар 1 0%
1032 Гане Петров Центар 1 0%
1033 Виолета Велковска Центар 1 0%
1034 Милош Делевиќ Центар 1 0%
1035 Билјана Петрушева Центар 1 0%
1036 Александар Кочев Центар 1 0%
1037 Петар Атанасовски Центар 1 0%
1038 Слаѓана Пајмакоска Центар 1 0%
1039 Јана Белчева Андреевска Центар 1 100%
1040 Дивна Пенчиќ Центар 1 0%
1041 Јанe Димески Центар 1 0%
1042 Никола Стратров Богданци 0 0%
1043 Стојанка Јовановиќ Богданци 0 0%
1044 Никола Шелдаров Богданци 0 0%
1045 Елена Шутарова Богданци 0 0%
1046 Динко Олумчев Богданци 0 0%
1047 Стоимир Дронов Богданци 0 0%
1048 Борис Роглев Богданци 0 0%
1049 Марија Нешковска Богданци 0 0%
1050 Љупчо Карапеев Богданци 0 0%
1051 Борис Ванчев Богданци 0 0%
1052 Михаил Тодоров Богданци 0 0%
1053 Зоран Ѓоргиев Битола 0 0%
1054 Мирјана Захариевска Ралевска Битола 0 0%
1055 Кире Климески Битола 0 0%
1056 Елена Кромидаровска Маховска Битола 0 0%
1057 Борче Корлевски Битола 0 0%
1058 Иван Чулакоски Битола 0 0%
1059 Алмир Адемоски Битола 0 0%
1060 Горан Велевски Битола 0 0%
1061 Гаврил Трајковски Битола 0 0%
1062 Валентин Груевски Битола 0 0%
1063 Мерита Исмајловска Битола 0 0%
1064 Габриела Илиевска Битола 0 0%
1065 Пеце Милевски Битола 0 0%
1066 Ненси Лозанче Битола 0 0%
1067 Михајло Вангелов Битола 0 0%
1068 Марица Тодоровска Битола 0 0%
1069 Марко Јосифовски Битола 0 0%
1070 Златко Лозановски Битола 0 0%
1071 Бојан Бојкоски Битола 0 0%
1072 Марта Ѓоргиевска Битола 0 0%
1073 Анета Ѓоргиевска Битола 0 0%
1074 Ѓорѓи Ѓорѓиевски Битола 0 0%
1075 Зоран Петковски Битола 0 0%
1076 Жанета Ангелевска Битола 0 0%
1077 Сашо Никовски Битола 0 0%
1078 Александар Димовски Битола 0 0%
1079 Жаклина Наумовска Битола 0 0%
1080 Методија Илиевски Битола 0 0%
1081 Елизабета Тодоровска Битола 0 0%
1082 Петар Николовски Битола 0 0%
1083 Јасмина Буневска Талевска Битола 0 0%