Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Донев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Ненчев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Атиџе Мемедова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ацо Ѓоргиев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бајрам Мустафов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бобан Малинов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бранко Божинкочев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Верица Буралиева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓорге Јовов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Ангелова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Костадинов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ирена Бабамова-Стојчева ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јосиф Христов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Даскаловски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мимоза Костуранова-Алексиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Митко Бонев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Митко Дрвошанов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нада Бајрактарова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Наташа Хаџи-Еленова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Милковски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славјана Михајловиќ СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Снежанка Тасева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Томе Лазаров ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Донев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Александар Ненчев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Атиџе Мемедова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ацо Ѓоргиев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Бајрам Мустафов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Бобан Малинов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Бранко Божинкочев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Верица Буралиева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ѓорге Јовов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Елизабета Ангелова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Зоран Костадинов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ирена Бабамова-Стојчева
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Јосиф Христов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Марјан Даскаловски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мимоза Костуранова-Алексиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Митко Бонев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Митко Дрвошанов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Нада Бајрактарова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Наташа Хаџи-Еленова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Сашко Милковски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Славјана Михајловиќ
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Снежанка Тасева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Томе Лазаров
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV